Hahn Color Nano polish 100 gr.

Kód: 3199787
190 Kč / ks 157 Kč bez DPH
K dodání do 2-3 týdnů

Leštící nano pasta pro leštění epoxidových i polysterových pryskyřic

Detailní informace

Detailní popis produktu

Leštící nano pasta pro leštění epoxidových i polysterových pryskyřic. Je určená pro ruční i strojní leštění.

Na vodní bázi.

Uživatelsky velmi přívětivé - není potřeba používat masky, nebo rukavice.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Bezpečnostní pokyny
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie - Epoxidová pryskyřice
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: