Hahn Color EPOX penetrace rapid

Kód: 3199700/0-5
od 340 Kč / ks od 281 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Hahn color EPOX penetrace rapid - Epoxidový rychlý penetrační systém na dřevo

Detailní informace

Velikost balení: 0,58 Kg
K dodání do 2-3 týdnů | 3199700/0-5
340 Kč / ks
281 Kč bez DPH
Velikost balení: 1,16 Kg
K dodání do 2-3 týdnů | 3199700/1-1
460 Kč / ks
380 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Použití:

Používá se jako penetrační nátěr pro uzavření dřevěných podkladů a dalších porézních podkladů. Minimalizuje se prostup vzduchových bublinek do následné vrstvy z epoxidového licího systému HAHN COLOR EPOX.

Spotřeba cca 150-250 g/m2

VÝHODY:

- Rychlé vytvrzení cca 3-6 hod. v závislosti na teplotě 

- Vynikající penetrační schopnosti 

- Vytvrzování za normální teploty 

- Vhodné i pro domácí využití za dodržení bezpečnostních pokynů 

- Minimální smrštění  

Zpracování:

Mísící poměr: 100 : 16 

Obě složky musí mít před smícháním pokojovou teplotu. Systém je optimalizován pro zpracování a vytvrzování v teplotách 20 – 250 C. Při zpracování je nezbytné dodržet daný mísící poměr mezi pryskyřicí a tvrdidlem. Nedodržení tohoto poměru vede k nedostatečnému vytvrzení.

Obě složky pečlivě promíchejte – cca 2 min. Zvláštní pozornost věnujte promíchání částí na stěnách a dnu míchací nádoby. Používejte takové míchací zařízení, které nevnáší do pryskyřice vzduch. V menších množstvích (pod 3 kg) je vhodné používat např. dřevěné míchací špachtle.

Míchejte pouze takové množství, které jste schopni zpracovat cca do 15-20 minut při 230 C. Optimální množství je cca 300-400 gr. Ihned po smíchání proveďte nanesení např. štětcem, nebo válečkem (velur) na podklad. Při zanechání většího množství (např. 300 gr.) natužené pryskyřice v kelímku dojde po cca 30ti minutách k bouřlivé tepelné reakci, kdy teplota pryskyřice přesáhne i 1400 C. Doba schnutí je závislá na teplotě. Při 230 C je to cca 4 hodiny.

U hodně porézních podkladů je vhodné udělat dva penetrační nátěry. Vždy nechat první vrstvu „zaschnout“. V naprosté většině případů postačí jeden nátěr. Pokud je mezi litím Hahn Color Epox  a provedením penetrace přestávka delší, než 24 hodin, je vhodné provést lehké zdrsnění podkladu (např. papír 220) a odstranit prach.

Skladování:

Pryskyřice i tvrdidla skladujte v dobře uzavřených obalech, v krytých suchých skladech při teplotách 5-250 C. Záruční doba je 12 měsíců od data výroby. Tvrdidla na bázi aminů reagují s vzdušnou vlhkostí a CO2 – tvorba pevného karbamátu. Je třeba tvrdidla uchovávat důsledně uzavřená, aby nepřišla to styku se vzdušnou vlhkostí.

Bezpečnostní údaje:

Důsledným používáním ochranných pomůcek se chraňte před přímým kontaktem pryskyřice i tvrdidla s Vaší pokožkou, nebo očima. Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu. 

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Bezpečnostní pokyny
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

 TECHNICKÝ LIST

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: